Kırım Türkleri Tatar Tataristan Radyo meydan fm Crimean
Ana Menü  
  ANASAYFA
  TATARCA-SOZLUK
  => A
  => B
  => C
  => D
  => E
  => F
  => G
  => H
  => I
  => j
  => K
  => L
  => M
  => N
  => O
  => P
  => Q
  => R
  => S
  => T
  => U
  => V
  => W
  => X
  => Y
  => Z
  KIRIM DAKi SOY KIRIM
  GÖÇ
  HARİTA
  MESAJ
  TATARiSTAN
  YEMEKLER
  RESiM-FOTO
  ViDEO
  SOHBET
  FORUM
  RADYO KAZAN
  RADYO MEYDAN

MAİL

ANA SAYFAN YAP

T
tabadoğru (-e doğru), -e, -ye
tabatava, sahan
tabantaban (ayak)
täbänäkbodur, bücür, alçacık
tabaqçanak, tabak, tepsi
tabibtabip, doktor, hekim
tabiğättabiat (insan için), doğa (insan için), karakter, yaratılış, kişilik, huy
tabiğättabiat, doğa
tabiğät küreneşedoğa manzarası
tabiğitabii, doğal
tabiği möhitdoğal çevre, tabii çevre
tabiği möhitne saqlawdoğal çevreyi koruma, çevreyi koruma
tabılubulunmak
tabınutapınmak, tapmak
tabışgelir, ganimet
tabışmaqbilmece, bulmaca
tabliscetvel (liste), çizelge, tablo, döküm
täbrikläwtebrik etmek, kutlamak
tabubulmak
tabuttabut
tabuttabut
tactaç
täcribätecrübe, deneyim
täcribä yasawtecrübe etmek, deneyimlemek
tağıyine de
tağılğantakma
tağındaha (biraz daha)
tağutakmak
täkäteke, keçi
täkäbbärkibirli
täkäbbärlekkibir
täkäbberkibirli
täkäbberlekkibir
taksitaksi
talsöğüt
talantlıyetenekli
taläptalep, dilek, istek, istem
taläp itütalep etmek, dilemek, istemek
talaqdalak
talaşdalaş, dövüş, kavga
talaşudalaş, dövüş, kavga
talaşudalaşmak, dövüşmek
talawtalan, soygun, yağma
talawçıhaydut, soyguncu
talusoymak (çalmak), talan etmek, yağmalamak
talutalan, soygun, yağma
tämdem (çay)
tämtat, lezzet
tamamlawtamamlamak, bitirmek, bütünlemek, tümlemek
tämamlıqtümleç (dilbilgisi)
tamaqboğaz (insanda)
tamaq töbegırtlak
tamaq tuydırukarnını doyurmak
tamaşatemaşa, seyirlik, izlence, oyun (tiyatro), piyes, temsil, gösteri, gösterim
tamaşaçıseyirci, izleyici
tamçıdamla
tamçılawdamlamak
tä'min itütedarik etmek
tä'min itütemin etmek, sağlamak, elde etmek
tamırdamar
tamırkök
tamırkök (dilbilgisi)
tamırsızköksüz
tämlätkeçbaharat
tämletatlı, lezzetli
tämseztatsız, lezzetsiz
täm-tombaharat
täm-tomçıbaharatçı
tamudamlamak
tämuğtamu, cehennem
tañtan, seher, şafak,
tänvücut,, ten, beden, gövde, cüsse
tañ atutan atması
tän köçäytüvücut geliştirme
tän qaraluvücut bakımı
tän tärbiäsebeden terbiyesi
tanadana
tänäfesteneffüs, ara, mola, soluklanma, dinlenme, duraklama
tandırtandır
tanılğantanınmış, tanınan, bilinen, ünlü
tanıp belüalgılamak, idrak etmek, bilip ayırmak
tanıqlanubelgelenmek
tanıqlawbelgelemek
tanıqlıqkimlik belgesi, tanıtma kartı, belge
tanıştanış, aşina, belli, tanıdık, bildik
tanıştırutanıştırmak, tanıtmak
tanışutanışma, tanıma
tanışutanışmak, tanımak
tänne sılawmasaj
tänne sılawmasaj yapmak
tänqittenkit, eleştiri
tänqitläwtenkit etmek, eleştirmek
TäñräTanrı
tantanatantana, tören, merasim, geçit, alay, seramoni
tanutanımak, bilmek
tapbenek, leke, puan, pul, nokta
täpiayak, pençe
tapqıraçıkgöz, kurnaz, cin, cin fikirli, hin
tapqırkez, defa, kere
tapqırlawçarpmak (matematik)
tapşırubırakmak, devretmek, emanet etmek
täqdimöneri, teklif, tavsiye, salık, nasihat öğüt
täqdimtakdim
täqdim itütakdim etmek, önermek, teklif etmek, salık vermek, öğüt vermek, nasihat etmek, tavsiye etmek
täqdirfelek, taktir, kader, yazgı, yazı
taqsi yörtuçetaksi sürücüsü, taksi şoförü
taqtatahta
taqta yarmasıtalaş
tardar
taraftaraf, yan, cihet, yön
tarafdartaraftar, yandaş
tarafsıztarafsız, yansız
taraluyaygınlaşmak, yayılmak
taraqtarak
taratutaksim etmek, paylaştırmak, dağıtmak, bölüştürmek, üleştirmek, pay etmek
taratuyaymak, dağıtmak
taratuçıdağıtıcı
tarawdalgın
tarawtaramak (saç)
taraytudaraltmak
tarayudaralmak
täräzäpencere
täräzä töbepencere önü (eşiği)
tärbiäterbiye, eğitim, yetiştirme, görgü
tärbiäçeterbiyeci, eğitmen, eğitici, yetiştirici
tärbiägä aluevlat edinmek
tärbiäläweğitmek, yetiştirmek, terbiye etmek
tärbiäleterbiyeli, beyefendi, efendi, görgülü, kibar, nazik, saygılı
tärcämäi-xälözgeçmiş, yaşam öyküsü, biyografi, hayat hikayesi
tärcemätercüme, çeviri, çevirme
tärcemä itütercüme etmek, çevirmek
tärcemäçetercüman, çevirmen, çevirici, mütercim
tärcemäi xälözgeçmiş, yaşam öyküsü, biyografi, hayat hikayesi
tärehaç, çarmıh
tarıdarı
tarixtarih
tarixçıtarihçi
tarixitarihsel, tarihi
tarlawıqdarboğaz
tarmaqdal, ağaç dalı, budak
tarmaqdal, kol, bölüm, branş
tarmaqlandırudallandırmak
tarmaqlanudallanmak
tar-mar itütarumar etmek, bozguna uğratmak, altüst etmek, hezimete uğratmak, perişan etmek, mahfetmek, yıkmak
tarqalıp çerüçürümek, kokuşmak, bozulmak
tarqaluçürümek, kokuşmak, bozulmak
tarqawdalgın
tarqawlıqdalgınlık
tärtiptertip, düzen, nizam
tärtipkä saludüzenlemek, düzene koymak, düzene sokmak, yoluna sokmak, yoluna koymak
tärtipletertipli, düzenli
tärtipseztertipsiz, düzensiz
tärtipsezlektertipsizlik, düzensizlik
tartıqsessiz (dilbilgisi), ünsüz (dilbilgisi)
tartıştartışma, münakaşa, atışma
tartmakutu, çekmece
tartusürümek, sürüklemek
tartutartı, çeker
tartutartmak, çekmek
taştaş
taşbaqatosbağa, kaplumbağa
taşçıtaşçı, duvarcı
tasfixtespih
taşınutaşınmak
tä'siretki, tesir
tä'sir itüetkilemek, etki etmek, tesir etmek
tä'sirleetkili, etkin, tesirli
täşkil itüteşkil etmek, oluşmak
taşlanubırakılmak, atılmak, fırlatılmak
taşlawbırakmak, atmak, fırlatmak
tasmakurdele, şerit
tasma sualçanşerit (biyoloji)
taşqıntaşkın, sel, su baskını
taşsınheykel, yontu
tastımalpeçete, havlu
taşutaşımak, nakletmek
taşutaşmak
taşuçıtaşıyıcı, nakliyeci
täswirtasvir, betim
täswirläwtasvir etmek, betimlemek
tatarTatar
tatarçaTatarca
tatlıtatlı, lezzetli, leziz
tatlıtatlı, pasta
tawdağ
taw quışımağara
täwäkkälkararlı
täwbätevbe, tövbe
täwbä itütevbe etmek, tövbe etmek
täwğeilk, birinci
täwge bitilk sayfa, anasayfa, giriş sayfası
tawıqtavuk
tawıq itetavuk eti
tawistavus, tavuskuşu
tawışoy, rey
tawışses, gürültü, seda, sada, avaz
tawış birüoy vermek
täwlekgün
täwrätTevrat
täxarätabdest, aptes, taharet
täxarätxanäabdest, aptes, taharet
taytay
tayanıçdayanak, destek, arka , arka çıkma, torpil
tayanıpdayanarak, istinaden
tayanudayanmak
tayaqdayak, çomak, sopa, değnek
tayatudayatmak
tayğalaqkaygan
tayğaqkaygan
tayukaymak (ayak vb.)
tazkel
tazagürbüz, salıklı, besili
tazayalın, temiz, saf
tazartuarıtmak, temizlemek
tazkirätezkere, tezkire
tazqaraakbaba
tegärmäçtekerlek
tegeşu
tegeläyşöyle
tegermändeğirmen
tegermändeğirmen
tegüdikiş (nakış gibi)
tegüdikmek
tegüçeterzi, dikici, makastar
tekädikey, düşey, dikine, diklemesine
tekäyalçın, sarp, çetin, yalman
teldil
tel baylığısöz varlığı, söz dağarcığı, sözcük dağarcığı, kelime dağarcığı, kelime haznesi
tel belemedilbilimi, dilbilim, dilbilgisi
tel belemedilbilgisi
tel qağídäläredilbilgisi, dilbilim
teläkdilek, istek, istem, özlem, amaç, gaye, arzu, talep
teläktäşlekdayanışma, işbirliği
telämäwçeisteksiz, gönülsüz
telänçedilenci
telänçekdilenci
telänüdilenmek
teläsä nindiherhangi, herhangi bir
teläsä qaysıherhangi, herhangi bir
teläwdilemek, istemek, arzu etmek
teldän äytelgänağızdan çıkmış, sözel, ağızdan, sözlü
telemdilim
telemläwdilimlemek
telem-telemdilim dilim
televizortelevizyon
telsezdilsiz
telüdilmek, dilimlemek
temakonu, tema
teñkägä tiäwcanını sıkmak, musallat olmak, rahatsız etmek, sıkmak, taciz etmek, tedirgin etmek
teoretikteorik, kuramsal, nazari
teräkdirek, dayak ,destek, dayanak, mesnet
teräleşkänbitişik, bitişken
terälübitişmek
terätälübitiştirilmek
terätübitiştirmek
terediri, canlı, zinde, dinç
terekömeşcıva
terelüdirilmek, canlanmak, kendine gelmek, sağlığına kavuşmak
terkägeçbağlaç
terkäleşkänbitişik, bitişken
terkälübitişmek
terkäwkaydetmek, tescil etmek
terkäwkayıt, tescil
terlekdavar
terlek-tuardavar
tersäkdirsek
teşdiş
teş pastıdiş macunu
teşläwısırmak, dişlemek
tezdiz
tezäktezek, gübre
tezäwdizmek
tezelüdizilmek
tezlänüdiz çökmek
tezüdizmek
tiäwdeğmek
tibüçarpmak (kalp)
tibütekme, vuruş
tibütepmek, tekmelemek, vurmak
tıçqansıçan, fare
tiderüdeğdirmek
tienkuruş, bozuk para
tiensincap
tieşgerek, -meli, -malı
tieşlegerekli, lazım
tigezdenk, eşir
tigezlämädenklem
tigezläwdenklemek, eşitlemek
tigezlekdenklik, eşitlik
tığılukarışmak (birine, birşeye), müdahale etmek
tığınutıkınmak
tığıp quyutıkmak, sokmak
tığızlağıçconta
tığutıkmak, sokmak
tiktek, yalnız, yalnızca, salt, bir tek, sadece
tikledek, kadar, değin
tikşerüaraştırmak, kovuşturmak, soruşturmak, tahlil etmek, analiz etmek, incelemek
tikşerümuayene
tikşerüçearaştırıcı, araştırmacı, denetçi, denetleyici
tileaptal, salak, ahmak, beyinsiz, moron, bön, budala, kafasız, alık
tiledeli, divane, zırdeli, çılgın
tilertüdelirtmek, çıldırmak
tilerüdelirmek, çıldırmak
tilgänçaylak, acemi, toy
tılsımbüyü, tılsım, sihir, efsun
tılsımlıbüyülü, tılsımlı, sihirli, efsunlu
timär pärdädemirperde (ülkeleri gibi)
TimärqazıqDemirkazık, Kutupyıldızı
timerdemir
timer çıbıqkablo, tel
timer yuldemiryolu
timer yulıdemiryolu
timerayaqpaten, kayak
timer-betonbetonarme
timerçıbıqkablo, tel
timerledemir, demirden, demirli
timsaxtimsah
tınsoluk, nefes
tıntenha, kuytu, ıssız
tın aludinlenmek, soluklanmak, nefeslenmek
tın alunefes almak, soluk almak, solumak
tınawdurulmak, dinmek
tınğısızüzüntülü, üzgün
tınıçsessiz, sakin, sessiz sakin, rahat
tınıçlandıruyatıştırmak, rahatlatmak, sakinleştirmek
tınıçlanurahatlamak, sakinleşmek, yatışmak
tınıçlıqesenlik, ferahlık, huzur, sükunet, rahatlık, gönenç
tınışpaydos, sekte, mola, ara
tıñlawdinlemek
tıñlawçıdinleyici
tiñlekeşitlik, denklik
tınlıqsessizlik, sükunet
tipes qortıbokböceği
tıqqıçtıkaç, tıpa
tirter
tiräkenar
tiräkkavak
tiränderin, derin (uyku)
tiränlekderinlik
tiräsendäsularında
tirä-yaqvasat, etraf, çevre, ortam, civar
tirä-yuncivar, çevre, etraf
tirederi, cilt, kürk, post
tirgäwkötülemek, paylamak, sövmek
tırışugayret, teşebbüs, girişim, efor, çaba
tırışuteşebbüs etmek, girişmek, gayret etmek, çabalamak
tirläwterlemek
tırmatırmık
tırnaqtırnak
tırnawtırmalamak, deşelemek
tışavlu
tışdış
tışkapak (kitap)
tişekdelik, deşik
tişekle çümeçkevgir
tiskäreaykırı, olumsuz, menfi
tişkeçdelgeç
tışlıqdışlık, kılıf, örtü, kap
tışqıdış, dışsal, harici, zahiri
tışqı küreneşdış görünüş, dış görünüm
tışqı qiäfätdış görünüş, dış görünüm
tişterüdeldirmek, deştirmek
tişüdeşmek, delmek
tíuönlemek, yasaklamak, engellemk
tíuyasak
tíu xoquqíhukuksal engel, hukuki engel, veto
tiztez, çabuk, bir an evvel, acil, acilen, aniden, anında, hemen, hemencecik, hızla, ivedi, seri
tiz aradayakında, kısa süre sonra, bir an evvel, çabucak, birazdan, en yakın zamanda
tiz genäbir çırpıda
tiz köndäen yakın zamanda
tizäytkeçhızlandırıcı, katalizör
tizdäntezden, tez, çabucak, hemen, hemencecik, bir an evvel, olabildiğince çabuk
tizlänühızlanmak
tizlätühızlandırmak
tizlekhız, çabukluk, sürat, serilik
töbäkvaroş, banliyo, bölge, dolay
töbäk-poçmaqkıyı köşe
töbätäytakke
töçkereköksürük
töçkerüöksürmek
tögäldakik, doğru, kesin, tam
tögällekdoğruluk, kesinlik
tökerütükürmek
toldul
tol xatındul, dul kadın
tölketilki
tolparküheylan
tomcilt (kitap için)
tomansis
tomawnezle
tomşıqgaga
töngece
tonıqberrak, duru
tonıqdonuk, mat, sönük, solgun
tonıqşeffaf, saydam
tonıqlanumatlaşmak
tönyaqkuzey, şimal
tönyaqqa tabakuzeye doğru
töpasıl, esas, temel, ana, asıl
töpdip
töp mäğnäana fikir, ana düşünce
töp mäsäläana konu, asıl konu, asıl mesele, sadet, işin özü
töp qağídäana kural, temek kural, ilke, prensip
töp yaqanayön
töp yulanayol
töpçekizmarit
töplämizmarit
töpsez çoqırdipsiz çukur, dipsiz kuyu, cehennem çukuru
toqımboy, ırk, kuşak, nesil, sülale
toqmaçşehriye
toqmaç aşışehriye çorbası
törtür, cins, çeşit, nevi, sınıf
toraqdaire, mesken, ev, konut
torbaboru, baca
törekTürk
törekçäTürkçe
törgäkbohça, paket, tomar, top (kumaş vb.)
törkemcamia, grup, kafile, küme, öbek, takım, zümre, topluluk, birlik, tertip, kadro, parti ,yığın
törki berdämlegeTürk birliği, pantürkizm
törläneşçekim (dilbilgisi)
törlänüçekmek (dilbilgisi)
törlänüçeşitlenmek
törletürlü, çeşitli, çeşit çeşit, envai çeşit
törleländerüçeşitlendirmek
törlelekçeşitlilik
törmäcezaevi, hapishane, zindan
törmä bülmäsehücre (hapiste)
tormışyaşam, hayat
tormış yulıözgeçmiş, yaşam öyküsü, biyografi, hayat hikayesi
tormışqa aşıruhayata geçirmek, gerçekleştirmek, yürürlüğe sokmak
tornaturna
tornaturp
tortpasta
törtüdürtmek
torudeğmek (değer)
torudurmak
torukalmak, ikamet etmek, yaşamak, oturmak
törüambalaj, sarım, paket
törüdürmek, paketlemek
tösrenk
töşçekirdek, nüve
töşdüş, rüya
töşkadayıf
töş kürüdüş görmek, rüya görmek
töş waqıtıöğlen
töse kitkänrengi gitmiş, solmuş, solgun, soluk, cansız, renksiz, silik
töşemedilgen (dilbilgisi)
töşemhasılat, kar, kazanç
töşençädüşünce, mefhum, kavram, fikir
töşenükavramak, anlamak
töşerüdüşürmek. düşürmek (fiyat vs.)
töşke aşöğle yemeği
töslerenkli
töşüdüşmek
töşüdüşmek (azalmak)
totaştırututturmak, bağlamak, tutuşturmak, birleştirmek
tötenduman
totıp alukavramak, yakalamak
totlığukekelemek, pepelemek
totnaqlıketum, suskun, ağzı sıkı
totnaqlıqpatavatsız, boşboğaz
totqakabza, tutamaç, sap, dipçik, tutak, tutamak
totqıntutsak, tutak, tutuklu, esir, bende, hapis, mahpus
totqınlıqtutsaklık, esaret
totututmak (elle)
totututmak, yakalamak, tutuklamak
towarmal
töydövmek (sarmısak vb.), öğütmek
töyendüğüm
töyençekbohça, paket
töyenläwdüğümlemek
töyerpıhtı
toyğıduygu, his
töymädüğme
töymäläwdüğmelemek, iliklemek
toyuduymak, hissetmek, algılamak
toyuduyu, algı
toztuz
tözdüz, dik, doğru
tözpala
tözälüdüzelmek
tözätüdüzeltmek
tözätüonarmak, tamir etmek
tözeklekasayiş, düzenlik
tözeleşyapı, düzen, bünye
tozlap quyuturşu kurmak
tozlıtuzlu
tözüinşa etmek, kurmak, yapmak, dikmek (bina)
tözüinşa, yapı
tübäçatı
tübädoruk, tepe, zirve
tübänalçak, bayağı
tübänäklänüalçalmak, düşmek
tübänäyüalçalma, gerileme, düşme
tudırudoğurmak
tufantufan
tufraqtoprak
tuğanakraba, kardeş, hısım
tuğan köndoğum günü
tuğanlıqakrabalık
tuğan-tumaçaakraba, akrabalar
tuğan-tumaçahısım akraba, eş dost
tügäräkçember, daire, değirmi, yuvarlak
tügäräksımandairesel, çembersel
tügeldeğil
tügelüdökülmek
tuğızdokuz
tuğızınçıdokuzuncu
tuğrıvefalı, sadık
tuğrılıqsadakar, bağlılık
tügüdökmek
tüldöl
tüläwödeme
tüläwödemek
tüläwsezücretsiz, bedava, beleş, parasız
tulğan aydolunay
tulıdolu, tam, eksiksiz, dolgun
tulısınçatamamen, tümüyle
tulmadolma
tuludolmak
tuñlakayt, vurdumduymaz, aldırışsız, umursamaz
tuñawdonmak
tuñdırmadordurma
tuñdırudondurmak
tuñudonmak
tuptop
tuptop (top mermisi)
tüpküspe
tup atqıçtop (silah)
tupalaqtoparlak, küre
tupaskaba, densiz, haşin, hoyrat, hödük, kırıcı, nadan, incitici, saygısız, adi, bayağı
tupaslanukörelmek
tuplanışyığınak
tuplanutoplanmak, birikmek, kümelenmek, üşüşmek
tuplawtoplamak, derlemek, dermek, bir araya getirmek, toparlamak, yığmak
tuqtok, doymuş
tuqımadokuma, doku, bez
tuqranağaçkakan
tuqsandoksan
tuqtalıp torukonaklamak, ara vernek, duraklamak, durmak
tuqtalışdurak
tuqtatudurdurmak, kesmek, duraklatmak, kesintiye uğratmak, dindirmek, sona erdirmek
tuqtawdinmek, durmak, bitmek, sona ermek, duraklamak
tuqtawsızdurmadan, dursuz, duraksız, kesintisiz, aralıksız, bitimsiz, sürekli, devamlı, ardışık, sürgit, durmaksızın
tuqudokumak
tuquısrar etmek, tutturmak, üstelemek
türäamir, patron, baş, şef, yönetici
turaqlawdoğramak, kıymak
turawdoğramak, kıymak
turğaytarlakuşu
turıdoğru, dürüst, düz, doğrudan
turıdoru (at)
turı bulmağandolaylı
turı kilümutabakat sağlamak, anlaşmak, uyuşmak, uzlaşmak
turı kilümutabakat, anlaşma, uyuşma, uzlaşma, uzlaşım, uyuşum
turıdan-turıdoğrudan doğruya, doğrudan, dosdoğru
turındahakkında, üzerine, üstüne, dair, ilgili, değgin, ilişkili, hususunda
turıpoçmaqlıdikdörtgen, dik açılı
tursıqtulum
tüşdöş, bağır, göğüs, sine, gerdan
tüşäkdöşek, yatak
tüşämtavan
tüşämädöşeme
tüşäwdöşemek
tutdut
tutpas
tut ağaçıdut ağacı
tut cimeşedut meyvesi, dut
tutí qoşpapağan
tutíatutya, çinko
tutığupaslanmak
tutıqpas
tutırudoldurmak, tamamlamak
tuudoğmak
tuudoğum
tuydüğün
tuydırudoyurmak, beslemek
tuyımsızobur, doyumsuz, doymak bilmez, pisboğaz
tuyubıkmak, bezmek
tuyudoymak
tuzantoz
tuzan suırtqıçelektrik süpürgesi, elektrikli süpürge
tüzäwkatlanmak, sabretmek, tahammül etmek, dayanmak
tuzdıruharap etmek, yıpratmak, hırpalamak
tuzdıruçanmüsrif, savurgan
tüzemledayanıklı, metin, dirençli
tüzemlekdayanıklılık, mecal, metanet, direnç
tuzğanharap, yıpranmış, hırpalanmış, kağşamış, viran
tuzğanaqkarahindiba, güneğik
tuzuyıpranmak, harap olmak, haraplaşmak, hırpalanmak
tüzükatlanmak, sabretmek, tahammül etmek, dayanmak
 
  TÜM TATARLARIN KIRIM TÜRKLERİNİN SEVGİ SAYGI VE KARDEŞLİK SAYFASI SAYFA HER GEÇEN GÜN GENİŞLEMEKTE AMACIMIZ SADECE PAYLAŞIMDIR. BİZE MAİL ATARAK VEYA MESAJ BORDUNA MESAJ BIRAKARAK ULAŞABİLİRSİNİZ BU SAYFADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ VE OLMASINI İSTEDİKLERİNİZİ BİLDİRİNİZ  
Reklam  
   
Haberler  
 
 
Toplamda 111420 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=