Kırım Türkleri Tatar Tataristan Radyo meydan fm Crimean
Ana Menü  
  ANASAYFA
  TATARCA-SOZLUK
  => A
  => B
  => C
  => D
  => E
  => F
  => G
  => H
  => I
  => j
  => K
  => L
  => M
  => N
  => O
  => P
  => Q
  => R
  => S
  => T
  => U
  => V
  => W
  => X
  => Y
  => Z
  KIRIM DAKi SOY KIRIM
  GÖÇ
  HARİTA
  MESAJ
  TATARiSTAN
  YEMEKLER
  RESiM-FOTO
  ViDEO
  SOHBET
  FORUM
  RADYO KAZAN
  RADYO MEYDAN

MAİL

ANA SAYFAN YAP

I
iey!
iiyi
iye, sahip
özne (dilbilgisi)
iä kilsä köyä kilmineşesiz ama belli etmemeye çalışıyor
iäkçene
iäläşkänalışık, alışmış
iäläşüalışmak
iälekiyelik
iälek kileşeilgi durumu (dilbilgisi)
iäreyer
iärçenuydu
iärläweyerlemek
iärmäardışık
iärüizlemek
iblisiblis
iblis toqımıiblis tohumu
ya!
icaticat, buluş
icat itüicat etmek, bulmak, bestelemek
icekläpheceleyerek
içmasahiç olmazsa
ıçqınusıvışmak
ictimağiiçtimai, toplumsal, sosyal
ictimaği elemtätoplumsal ilişki(ler)
idänzemin, taban
idän astıbodrum, mahzen, giriş altı
idäräidare, yönetim
idärä itüidare etme, yönetme
idärä itüidare etmek, yönetmek
idariidari, yönetsel, yönetimsel
ideidi, -di, -dı, -ti, -tı, -du, -dü, -tu, -tü
İdelİdil
İdel kürmi itek salmídereyi görmeden paçayı sıvamaz
ielgän başnı qılıç kismäsaman dileyene kılıç kalkmaz
ielüeğilmek, yamulmak, bükülmek
ifläsiflas
igä kilmäwçesöz dinlemeyen
igä kilüiyiye gitmek
igä kitüiyiye gitmek
igäçkız yeğen
iğanäiane, bağış
iğanä birüçehayırsever, iyiliksever, yardımsever
igärzağar
igäweğe
igäwläweğelemek
igelegen kürhayrını gör
igelekiyilik
igeleklänüyararlanmak
igeleklehayırlı
igeleksezhayırsız
igenekin
igen igüekin ekmek
igençeekinci, çiftçi, rençper, ekmekçi
igen-tarutahıl
igezikiz
igezäkikiz
igezäkikizler burcu
ığı-zığıhengame, bağrışma, çağrışma
iğlanilan, duyuru
iğlan itüilan etmek, duyurmak
iğtibardikkat
iğtibarlıdikkatli
igüekmek (yüklem olarak)
ikämätgähikametgah
ikäniken, -imiş, -miş
ikeiki
ike adımlıq ciriki adımlık yol
ike ayaqnıñ ber qunıçqa tıquiki ayağını bir pabuca sokmak
ike ayaqnıñ bersen dä atlamímşuradan şuraya gitmem
ike bozawğa başaq ayıra belmielinden hiçbir iş gelmiyor
ike cirdä ikeñ dürtiki kere iki dört
ike dä uylamawhiç düşünmemek
ike könnäñ berendäiki günde bir, gün aşırı
ike qatlıiki kat(lı)
ike qullapmemnuniyetle
ike qulsız ittekolumuzu kanadımızı kırdı
ike qulsız kalukolsuz kanatsız kalmak, kolu kanadı kırık kalmak
ike sıñar ber kiemne yapsan aynı, hep aynı şey
ike tien ber aqçaüç kuruşluk, değersiz
ikelänüikircik, duraksama, kararsızlık, tereddüt
ikelänüikirciklenmek, işkillenmek, şüphelenmek, kuşkulanmak
ikelänüçänikircikli, kararsız
ikeleikili
ikele-mikeleikircikli, kararsız
ikençeikinci
ikençe ätäçkä qadärgeç vakte kadar
ikençe küz belänbir başka açıdan, bir başka gözle
ikençelikincil
ikençelänüdeğişmek, dönüşmek
ikençese däikincisi de
ike-öçüç beş, bir iki
ike-öç süz belänbirkaç kelimeyle, kısaca, iki cümleyle
ikese däikisi de
ikeyaqlıkarşılıklı, iki taraflı
ikeyözleikiyüzlü
ikeyözlelekikiyüzlülük
iklimiklim
ikmäkekmek
ikmäk büseretembel
ikmäk peşerü yortıfırın (ekmek pişirme yeri)
ikmäk peşerüçefırıncı, ekmekçi
ikmäk yözen kürmimbir lokma ekmek nasip olmasın (yemin sözü)
ikrahavyar
iksez-çiksezuçsuz bucaksız, sınırsız, sonsuz
ilil, el, yer, yöre, ülke
ilmemleket
iları sürüsü
il arasına kerühalk arasına karışmak, insan içine çıkmak
il awızına iläk qaplamassıñelin ağzı torba değil ki büzesin
il ayıruoğullamak (arılar için)
il belänhep birlikte
il köyemilli marş, ulusal marş
ilädänöğleden sonra
ilädän soñöğleden sonra
ilahilah, tanrı
ilahiilahi, tanrısal, kutsal
ilahiätilahiyat, tanrıbilim, teoloji
iläkelek, kalbur
iläkyazı (parada)
iläk aşa ütkärüelekten geçirmek
iläk awızgeveze
iläk başunutkan
iläk bitçiçek hastalığı nedeniyle izler kalmış yüz
iläk östekalbur üstü
iläk qısasıelek çemberi
iläk sorağanda çiläk birüsoruyla ilgisi olmayan yanıt vermek
iläk yoldızÜlker, Süreyya (yıldızı)
iläkläp-çiläkläpbardaktan boşanırcasına (yağmur)
iläkneken çiläkkäsaçma sapan
iläkterüyakalamak
ilässanrı, hayal, halüsinasyon
iläslänüsanrı, hayal, halüsinasyon görmek
iläwelemek
iläwtabaklamak
ilawlawhüngür hüngür ağlamak
ilbasarişgalci, baskıncı
ilçeelçi
ilçegä ülem yuqelçiye zeval olmaz
ilçelekelçilik
ildäşvatandaş
ilerübağıra bağıra ağlamak
ilgäzäkaçıksözlü
ilgizärgezgin, seyyah
ilhamilham, esin
ilham aluilham almak, esinlenmek
ilham birüilham vermek
ilhamçıesin verici
il-könel gün, halk
illäille
illä-mägärille de
illeelli
ilsez-yortsuzyurtsuz, vatansız
ilsöyäryurtsever, vatansever, vatanperver
il-susivil ve asker
iltifatiltifat, övgü
iltifat itüiltifat etmek
iltüiletmek, götürmek, nakletmek, taşımak
ilxaq itüilhak etmek, topraklarına katmak
imem, ilaç
ımjest
im imläwtedavi etmek
im öçen dä yuqbirazcık bile yok
im tabutedavi bulmak
im tügelşart değil
imamimam
imaniman, inanç
imänmeşe
imän barmaqişaret parmağı
imän çikläwegemeşe palamudu
iman kiterüimana gelmek, kelimei şahadet getirmek
iman uqıtuhaşlamak, azarlamak
imäneçkorkunç
imänlekmeşelik
imansızlıqinançsızlık
imbirzencefil
imçäkmeme ucu, emcek, imcek
imçäk başımeme ucu
imçäktäşsütkardeş
imdişimdi
imeşsanki, adeta, güya, sözde
imeş-mimeşrivayet, söylenti
imezlekemzik
imezüemzirmek
imezüçememeli
imgäksakat, bakıma muhtaç
imgänüsakatlanmak, yararlanmak
imgätüsakatlamak, yararlamak
imgeçvantuz, çekmen
imimeme
iminemin, güvenilir
iminlekemniyet, güvenlik
imlaimla, yazım
imla qağídäläreyazım kuralları, imla kuralları
imläwüflemek, okuyup üflemek
imläwtedavi etmek
ımlıqünlem
immunitetbağışıklık
imtiäzimtiyaz, ayrıcalık
imtixanimtihan, sınav
im-tomkocakarı ilacı
imüemmek
imzaimza
imzalanuimzalanmak
imzalawimzalamak
en (çok)
en, genişlik
iñ azen az, asgari, en azından
iñ böyeken büyük
iñ elekilk, birinci
iñ keçkenä urtaq qabatlıortak katların en küçüğü (OKEK)
iñ küpleen çok
iñ möhimen önemli
iñ yañaen yeni
iñ yaxşıen iyi
iñ zur urtaq bülüçeortak bölenlerin en büyüğü (OBEB)
inäiğne
inälüinlemek, yalvarmak
inanuinanç, inanma
inanuinanmak
iñbaşomuz
incilİncil
incirincir
indeşimdi
indebundan sonra
iñderüindirmek
ineçgömlek astarı
iñennän buyınaenine boyuna
ineşçay, dere
infinitivmastar, adeylem, isimfiil
informatikabilişim
ıñğıraşuinlemek
inglizİngiliz
inglizçäİngilizce
iñgräwinlemek, inildemek
injenermühendis
inkärinkar, ret
inkär itüinkar etmek, geri çevirmek, reddetmek
iñläp-buylapenine boyuna
iñne iñgä quyuomuz omuza vermek
innekruj, dudak boyası
inqilabinkılap, devrim
iñsäense
insafinsaf, alçakgönüllülük
insaflıinsaflı, alçakgönüllü
insafsızinsafsız, alçakgönüllülükten yoksun
insaninsan
inspektormüfettiş, denetleyici, denetçi
instinktiçgüdü
integüıstırap, çile, acı
integüıstırap çekmek, çile çekmek, acı çekmek
integüleacılı, acıklı
intektergeçacı verici
intekterüacı çektirmek, acı vermek
internatyatılı okul
intimmahrem
invalidsakat, malul
ipuygun durum
ipiekmek
ipläpuyumlu şekilde
ipläşüuygunlaşmak
ipläwuygunlaştırmak
iplelekuyumluluk
iptäşarkadaş, eş, yoldaş
iptäş qızkız arkadaş
iptäşlärçäarkadaşça
iptäşlekkä aluevlenmek
iqrar itüitiraf etmek
iqtisadiktisat, ekonomi
iqtisadiiktisadi, ekonomik
irer, erkek, koca
ir balaerkek çocuk, oğlan
ir keşeer kişi, erkek
ir xatınıevli kadın, ev kadını
ir-aterat, erler
iräyükibirlenmek
irdäevli (kadın)
irdämerdem
ireközgürlük, hürriyet
irekerk
irek aluözgürlüğüne kavuşmak
ireklehür, özgür
irekleerkli, güçlü, kudretli
irekle baştankendi isteğiyle
irekle-ireksezister istemez
irekleközgürlük, hürriyet
ireksez itüzorlamak, zorunda bırakmak, mecbur etmek
ireksezdänistemeden, istemeyerek
ireksezläpzorla, zorlayarak
irendudak
iren qímıldatmawağzını açmamak, konuşmamak
iren tursaytududak bükmek
irençäküşengeç
irendergeçbıktırıcı
irenüerinmek, üşenmek
ireşüerişmek, edinmek, elde etmek
ireşüerişmek, ulaşmak
irgä barukocaya varmak, evlenmek
ırğaqçengel
ırğıtuatmak
irkäşımarık
irkä tayşımarık çocuk, yaramaz
irkäkerkek (hayvan)
irkälänüşımarmak
irkäläwokşamak, sevmek
irkälehoş, tatlı, gönül okşayıcı
irkämcanım, sevgilim
irkengeniş, açık, rahat, ferah
irken hawaaçık hava
irken küñellegönlü geniş
irken sulawrahat soluk almak
irken tormışlırahat yaşayan, durumu iyi
irken yaşawrahat yaşamak
irle-xatınlıkarı koca
irşadirşat
irsäkerkek delisi
irtäsabah
irtäerken
irtä belänsabahleyin
irtä tañnan kara töngä qadärsabahtan akşama kadar
irtä yuq kiç yuqgecesi gündüzü yok, gecesi gündüzü belli değil
irtäçelerkenci, erken kalkan
irtädän birlesabahtan beri
irtägäerte
irtägäyarın
irtägädänyarından itibaren
irtägäle-bügenlebugün yarın
irtägäseertesi
irtä-kiçsabah akşam
irtäläwerken kalkmak, erken uyanmak
irtäle-kiçlesabah akşam
irtäme-soñmıer geç, eninde sonunda
irtänsabah
irtängäçäsabahaca, sabaha kadar
irtänge aşkahvaltı
irtükçok erken
ir-ulaqerkekler
ishafıza, bellek, zihin
iskoku
eş (çorabın eşi gibi)
is cíukendine gelmek
iş kilüdenk gelmek
is kitühayret etmek
işäkeşek
işäk qolaqıspanak bitkisi
işäk tüşäk qaderen belmäseşek hoşaftan ne anlar
işäklekeşeklik, ahmaklık
isänesen, sağ
işanmürşit
isän bulesen kal
isän bulığızesen kalın
ışandıruinandırmak
ışandıruçaninanınılır, güvenilir
isängerätüsersemletmek
isängeräwsersemleşmek
ışanıçgüven, inanç, umut
ışanıçlıinanınılır, güvenilir
ışanıçlılıqgüvenilirlik
ışanıçsızgüvenilmez
ışanıçsızlıgüvenilmez, güvensiz
ışanırlıgüvenilir, inanılır
isänläşüesenleşmek, hal hatır soruşmak
isänlekesenlik, sağlık, afiyet
ışanmaslıinanılmaz, güvenilmez
ışanmasqagüvenmemek, inanmamak
ışanmawgüvenmeme
isänmemerhaba, n'aber
isänmesezmerhaba (kibarca)
isän-saw çaqtaiyiyken, esenken
isän-sawlıqesenlik sağlık, sağlık afiyet
ışanuinanmak, güvenmek, ummak
isäphesap, tahmin, tasarı
isäphesap, sayı
isäp itühesap etmek, tasarlamak
isäpkä aluhesaba katmak
isäpläwhesaplamak
isäpne özühesabı kapatmak
isäpsez küpsayılamayacak kadar çok, pek çok
isäp-xisäphesap kitap
is-aqıl aluakıllara durgunluk vermek, aklını başından almak
isärdeli
işaräişaret, simge
işäyäwüreme, çoğalma
işäyäwüremek, çoğalmak
işäytüçoğaltmak
isbatispat, kanıt, tanıt
isbat itüispatlamak, kanıtlamak, tanıtlamak
isbatlawispatlamak, kanıtlamak, tanıtlamak
ise dä qalmadıizi kalmadı, eser yok
ise dä yuqizi kalmadı, eser yok
işeğaldıavlu
işekkapı
isemisim, ad
isem birüisim vermek, adlandırmak
isem fiğelisimfiil, adeylem, mastar
isemdäşisimdeş, adaş
iseme bar, ciseme yuqadı var kendi yok, ismi var cismi yok
isemendägeadındaki, ismindeki
isemlekliste, çizelge
isemsezadsız, isimsiz
isen isnäwkokusunu almak
isereksarhoş, esrik
iserek baştansarhoş kafayla
isertkeçiçki
iserüesrimek, sarhoş olmak
işeteler-işetelmäsduyar duymaz, duyulur duyulmaz
işetmämeşduymazlıktan gelen
işetüişitmek, duymak
iskä alınuanılmak, hatırlanmak
iskä töşerüanımsamak, hatırlamak
işkäkkürek (sandal vs.)
iskä-osqa kermäwaklının ucundan geçmemek
iskärmäistisna, ayrıcalık
iskärmäaçıklama, haşiye
iskärmägändäansızın, aniden, apansız, birden, bir anda
iskärtühatırlatmak, uyarmak
iskärtühatırlatma, uyarma
iskeeski
iskeçäeskisi gibi
iskeçeeskici
iskeçetutucu
iskedäneskiden
iskergäneskimiş, köhne
iskerübayatlamak, eskimek, yıpranmak
isketärlekhoşça
isketkeçhoşça
islamİslam
islänükokmak, kokuşmak
islekokulu
isleakıllı
isle gölkimyon
islemaylavanta, parfüm
isnätükokutmak
isnätüesnetmek
isnäwesnemek
isnäwesnemek
ışquovalamak
israfisraf, savurganlık
israfçılsavurgan
isrekbaşsarhoş, ayyaş
işsenüeş tutmak
işsezeşsiz
istä dä yuqtümüyle unutulmuş
istälekanı, hatıra
ıştankülot
istän çığuhatırdan çıkmak
istän yazukendinden geçmek
istä-qosta bulmağandahiç beklenmedik bir anda, hiç akılda yokken
istibdadistibdat, baskı
istişaräistişare, görüş alışverişi, danışma
isüesmek (rüzgar vb.)
ısulusul, yöntem, yol, yordam, metot
itet
it bükäneşişman, göbekli, etli
itägenä ut qapqandayetekleri tutuşma
itäketek
itäk astınnansaman altından
itekçizme
itenüedinmek
it-mayda yözübir eli yağda bir eli balda olmak
ittifaqittifak, birlik, birleşme
itxälätithalat, dışalım
ixeh!
ixaxahah hah ha!
ixaxa kilükahkaha atmak
ixlasihlas, içtenlik
ixtiäcihtiyaç, gereksinim
ixtiärihtiyar, irade, istek
ixtiärçegönüllü, istekli
ixtilalihtilal, ayaklanma, darbe
ixtimalihtimal, olasılık, olası, olabilir, olabilirlik, olabilir ki, muhtemel, anlaşılan (o ki)
ixtimalatihrimal, olasılık, olabilirlik
ixtiramhürmet, saygı
ixtiramlısaygılı, hürmetli
ixtiramsızsaygısız
iyäsenä kürä biäseat sahibine göre
izaeza, cefa
izelep yoqlawmışıl mışıl uyumak
izelüezilmek
izgeizgi, kutsal, aziz
ızğışudidişmek
izüezmek
izüsömürmek
 
  TÜM TATARLARIN KIRIM TÜRKLERİNİN SEVGİ SAYGI VE KARDEŞLİK SAYFASI SAYFA HER GEÇEN GÜN GENİŞLEMEKTE AMACIMIZ SADECE PAYLAŞIMDIR. BİZE MAİL ATARAK VEYA MESAJ BORDUNA MESAJ BIRAKARAK ULAŞABİLİRSİNİZ BU SAYFADA GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLERİ VE OLMASINI İSTEDİKLERİNİZİ BİLDİRİNİZ  
Reklam  
   
Haberler  
 
 
Toplamda 111420 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=